SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH KLASYKÓW

Koło Młodych Klasyków jest jednym z najstarszych studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Łódzkim. Zostało ono powołane do życia 28 lutego 1946. Za swój cel Koło postawiło sobie szeroko rozumiane popularyzowanie antyku.

Sprawozdanie z okresu od 1 X 2014 do 31 X 2015

            3 XII 2014 r. odbyło się andrzejkowo-mikołajkowe spotkanie połączone z powitaniem studentów pierwszego roku filologii klasycznej. Na spotkanie złożyły się: część powitalna połączona z łacińskojęzycznym wystąpieniem opiekuna Koła, następnie przeprowadzona w nowym gmachu Wydziału gra terenowa, polegająca na rozwiązywaniu różnych zagadek związanych z językami i kulturą antyczną, będąca swoistym sprawdzianem filologicznych kompetencji młodych adeptów filologii klasycznej, następnie uroczysty akt ich pasowania na studentów pełnym znaczeniu słowa, wreszcie część biesiadna łączona z zabawą i śpiewaniem łacińskich pieśni.

19 -20 III 2015 r. Koło Młodych Klasyków wraz z Kołem Antycznej Translatoryki zajęło się organizacją studenckiej konferencji naukowej: Antyk 2.0 Reaktywacja. Motywy antyczne w sztukach audiowizualnych i multimedialnych.

            24 III 2015 r. Adrianna Daros wraz z Magdaleną Kaliniak wygłosiły referat pod tytułem Psyche oraz jej obraz w przekazach filozofów greckich.

            23 V 2015 r. Członkowie Koła reprezentowali Wydział Filologiczny podczas Pikniku Naukowego UŁ. Oprócz gier i zabaw  związanych z kulturą antyczną Koło zaoferowało gościom szereg doskonałych potraw sporządzonych według antycznych przepisów przez nasza studentkę, a zarazem doktorantkę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ Zofię Rzeźnicką.

Ponadto członkowie Koła niejednokrotnie włączali się ochotniczo w szereg działań promujących filologię klasyczną oraz studia na Wydziale Filologicznym UŁ.

 

 

Sprawozdanie z działalności Koła Młodych Klasyków w roku akademickim 2015/2016

Miniony rok obfitował w wydarzenia aktywnie angażujące członków Koła Młodych Klasyków i studentów filologii klasycznej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

W roku akademickim 2015/16 studenckie czasopismo KaPITOL zostało oficjalnie wzięte pod skrzydła KMK. Połączenie sił zaowocowało publikacją jednego numeru zwyczajnego, oraz planem wydania w kolejnym roku akademickim numeru specjalnego, który będzie zawierał teksty wygłoszone podczas zorganizowanej przez członków koła konferencji studenckiej.

Drugim sukcesem, który trudno umieścić w kalendarzu z dokładną datą, jest niewątpliwie zorganizowanie kilku spotkań w ramach reaktywowanej sekcji hellenistycznej Koła Młodych Klasyków. W ramach spotkań z jej opiekunem Panią Profesor Joanną Sową, studenci mieli sposobność pogłębić swoją znajomość starożytnej greki w kontakcie z żywym tekstem z epoki.

Ponadto należy wspomnieć następujące wydarzenia:

9 XII 2015 miała miejsce tradycyjna uroczystość inauguracyjna studentów pierwszego roku filologii klasycznej, którzy w atmosferze beztroskiej zabawy, lecz i szeregu dowcipnych sprawdzianów poddających próbie ich filologiczne kwalifikacje powitani zostali przez starszych kolegów i grono pedagogiczne Katedry Filologii Klasycznej.

8 I 2016 Studenci filologii klasycznej i członkowie KMK uczestniczyli aktywnie
w organizacji Dni Otwartych UŁ, swoją postawą godnie reprezentując Uniwersytet,
a kreatywnością zachęcając młodych ludzi do zagłębienia się w kulturę antyczną

11 III 2016 Członkowie zarządu Koła wzięli udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Antycznej Nocy Literatury w Muzeum Miast Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.

20 V 2016 Koło zorganizowało interdyscyplinarną studencką sesję naukową „Człowiek wobec problemu przemijania”, w której wymienieni poniżej prelegenci przedstawili następujące referaty:

Patrycja Abramian, Filozofowie wobec śmierci

Natalia Miler, Problematyka przemijania w „Sonetach do Orfeusza” Rilkego

Piotr Glistak, Balladyny i romanse – człowiek wobec przemijających wartości

Prof. Agnieszka Kobrzycka, Antyczna symbolika śmierci rytualnej w cyklu powieściowym J.K. Rowling o Harrym Potterze

9 XII 2016 Odbyła się uroczystość inauguracyjna studentów pierwszego roku filologii klasycznej, tym razem w przewrotnym klimacie noir, która tradycyjnie stanowiła okazję do zapoznania się studentów pierwszego roku ze starszymi kolegami i gronem pedagogicznym Katedry.

Informujemy ponadto, że opiekunem naukowym Koła jest dr hab. prof. UŁ  Zbigniew Danek, a ma ono również swego przedstawiciela w uczelnianej Radzie Kół Naukowych. Pełni tę funkcję przewodnicząca Koła – Marta Elżbieta Trębska


 

Sprawozdanie z działalności Koła Młodych Klasyków w roku akademickim 2016/2017

Miniony rok obfitował w wydarzenia aktywnie angażujące członków Koła Młodych Klasyków i studentów filologii klasycznej w życie Katedry Filologii Klasycznej i całego Wydziału Filologicznego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 

10 III 2016 Koło Młodych Klasyków zaprezentowało podczas Dni Otwartych UŁ program pod hasłem „Jak się bawić, to po rzymsku! – Antyczne gry i zabawy”. Celem warsztatów było przybliżenie słuchaczom starożytnych realiów poprzez rekonstrukcję antycznych gier
i zabaw. Członkowie KMK reprezentowali filologię klasyczną również na stoisku Katedry Filologii Klasycznej, zachęcając odwiedzających do głębszego zapoznawania się z kulturą antyczną i skosztowania przygotowanych przez członków zgodnie z autentycznymi recepturami greckich i rzymskich przysmaków.

24 III 2016 członkowie Koła Młodych Klasyków i studenci filologii klasycznej wzięli udział w obchodach XI Europejskiego Festiwalu Łaciny i Greki „Odyseja 24”, przygotowując pod kierunkiem dr. Małgorzaty Budzowskiej program artystyczny opowiadający w nowoczesnej
i żartobliwej formie epizod z życia Odysa.

17 V 2016 członkowie Koła zorganizowali studencką interdyscyplinarną sesję naukową zatytułowaną Beate vivere, czyli sposoby na życie szczęśliwe. W spotkaniu wzięli udział studenci i absolwenci, którzy wygłosili następujące referaty:

Katarzyna Bojanowska, Cyceron o życiu szczęśliwym.

Anna Pardel, Vita beata w „Medytacjach o życiu godziwym” Tadeusza Kotarbińskiego. 

Katarzyna Gawlińska, Uciechy diabelskie, czyli co się działo na sabatach.

  1. hab. Agnieszka Kobrzycka, Szczęście libertyna. Kilka uwag o „Sofiówce” Stanisława Trembeckiego.

Marta Elżbieta Trębska – Ewangelicka wizja szczęścia w Gargantui François Rabelais’go.

Piotr Glistak – Spadająca gwiazda Awangardy. Analiza kontekstu kulturowo-społecznego
w powieści Gwiazda spada Jalu Kurka.

Magda Ebert – Opisanie raju, czyli poetycka wizja szczęścia Franciszka Karpińskiego.

 Do końca bieżącego roku akademickiego Koło Młodych Klasyków z całą pewnością patronować będzie jeszcze przynajmniej dwóm przedsięwzięciom:

W czerwcu ukaże się kolejny numer wydawanego przez Koło czasopisma KaPITOL, który to numer zawierać będzie teksty wygłoszone podczas zorganizowanej przez zarząd Koła w roku ubiegłym konferencji studenckiej pod hasłem „Człowiek wobec problemu przemijania”.

W grudniu odbędzie się tradycyjna uroczystość inauguracyjna dla studentów pierwszego roku filologii klasycznej.

Informujemy ponadto, że opiekunem naukowym Koła jest dr hab. prof. UŁ  Zbigniew Danek. Przewodniczącą KMK jest Marta Elżbieta Trębska, a zastępcą przewodniczącej Katarzyna Bojanowska.