FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25 (min. 15)

Opis studiów

Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także, w zależności od wybranej specjalizacji, znajomość języka włoskiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia klasyczne i śródziemnomorskie kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Specjalności

W ramach specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

– FILOLOGIA KLASYCZNA;

– STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Z JĘZYKIEM WŁOSKIM.

Studia na FILOLOGII KLASYCZNEJ, najstarszej z nauk filologicznych, adresowane są do ambitnej młodzieży, pragnącej zgłębiać nie tylko antyczną kulturę, ale również uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języków starożytnej Grecji i Rzymu – łaciny i greki.

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Z JĘZYKIEM WŁOSKIM oferują tradycyjne wykształcenie klasyczne połączone z nauką języka włoskiego oraz wiedzą o rozwoju kulturowym i współczesności obszaru Morza Śródziemnego. Pozwalają zrozumieć nowożytną literaturę, sztukę i kulturę materialną w oparciu o znajomość dorobku cywilizacyjnego wypracowanego przez antyk; dają podstawy do śledzenia zmian zachodzących w językach i szeroko pojmowanej kulturze terenów Italii od starożytności aż po czasy współczesne.

Główne przedmioty

  • język łaciński
  • język starogrecki lub język włoski
  • literatura grecka i łacińska
  • historia starożytna obszaru Śródziemnomorza
  • filozofia starożytna
  • religioznawstwo
  • mitologia
  • sztuka antyczna
  • teatr antyczny
  • recepcja antyku

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA
I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalizacji, posiada podstawową znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu. Wyposażony jest w podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji praktycznych możliwe jest zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu  Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
Język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
Język obcy
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze