Filologia klasyczna jest nauką, która wpisuje się w długą tradycję badań nad językami klasycznymi – greką
i łaciną. Jest najstarszą z nauk filologicznych. Zapoczątkowana przez renesansowych humanistów, została wydzielona jako odrębna gałąź nauk humanistycznych w XVIII w. przez niemieckiego filologa Fryderyka Augusta Wolfa.

Obok zagadnień czysto językowych i literackich filologia klasyczna zajmuje się praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem
i zakresem oddziaływań języków klasycznych. Studia na filologii klasycznej oferowane przez Uniwersytet Łódzki czerpią wzorce z rozwiązań wypracowanych przez niemiecko i anglojęzyczną filologię klasyczną; łączą tradycję z nowoczesnością, kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko głęboką wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Filologia klasyczna w UŁ oferuje studentom możliwość wyjazdu na stypendia w innych krajach UE w ramach programu ERASMUS. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendia różnych fundacji oraz studia
w krajowym programie MOST.