Koordynator kierunkowy ds. praktyk w Katedrze Filologii Klasycznej

dr Małgorzata Budzowska

W ramach studiów studenci zobowiązani są do odbycia min. 60 godzin (4 tygodni) praktyk w instytucjach  kulturalno-oświatowych zlokalizowanych na terenie Polski lub innych krajów europejskich. Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera od kierunkowego koordynatora praktyk dokumenty: Porozumienie i Skierowanie na praktyki, które powinny zostać podpisane przez opiekuna praktyki i zwrócone kierunkowemu koordynatorowi praktyk. Wówczas student pobiera z Dziekanatu Dzienniczek praktyk, w którym na bieżąco opisuje przebieg praktyki. Po zakończeniu praktyk student przedstawia kierunkowemu koordynatorowi praktyk Dzienniczek praktyk wraz z oceną opisową odbytej praktyki, uwzględniającej obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz oceną liczbową (w skali 2-5) wystawione przez opiekuna merytorycznego z firmy/instytucji, w której odbywały się praktyki.

 

Program praktyk zawodowych dla studentów I stopnia

(filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie)

 

Cele:

Zasadniczym celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studentów z profilem i specyfiką działalności instytucji kultury takich jak teatry, muzea, domy kultury, biblioteki. Zadaniem praktyk jest aplikacja wiedzy zdobytej na zajęciach dydaktycznych oraz rozwój umiejętności pracy w zespole, pracy pod presją czasu, pracy w środowisku kulturotwórczym oraz zapoznanie studenta z technikami i narzędziami pracy w sektorze kultury.

Miejsca odbywania praktyk:

Instytucje kultury: teatry, muzea, doby kultury

Instytucje oświatowe: biblioteki szkolne, przedszkola

Wymiar praktyk: 60 godzin (4 tygodnie)

Treści kształcenia:

  1. Marketing i promocja w sektorze kultury.
  2. Struktura zarządcza instytucji kultury.
  3. Działania animatorskie.
  4. Organizacja pracy instytucji kultury.
  5. Zapoznanie z systemami informatycznymi wykorzystywanymi w działalności instytucji.

Efekty kształcenia:

  1. Student ma wiedzę o instytucjach kultury i życiu kulturalnym w Polsce (H1A_W010)
  2. Student posiada umiejętności formułowania wystąpień publicznych z zakresu specjalizacji oraz o charakterze popularnonaukowym (H1A_U09, H1A_U10, H1P_U13)
  3. Student potrafi pracować w grupie (H1A_K01, H1P_K01)
  4. Student poprawnie identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu (H1A_K04, H1P_K04)

Ocena praktyk:

Organizator praktyk wystawia studentowi/praktykantowi opisową ocenę odbytej praktyki, uwzględniając obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oraz ocenę liczbową (w skali 2-5).