MKJ – Interdyscyplinarny Zespół
Naukowo-Badawczy
Międzynarodowej Komunikacji Językowej

Powstały w roku 1979 z połączenia dwóch działających przy Uniwersytecie Łódzkim stowarzyszeń humanistycznych Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy MKJ prowadził badania z dziedziny językoznawstwa, kultury, polityki, religioznawstwa, antropologii, etnologii, archeologii i historii, organizował regularnie zebrania, sporadycznie sesje i zjazdy. Ma w dorobku wiele publikacji zbiorowych.
Sprzyjamy idei braterstwa i współpracy szczególnie bliskich sobie pochodzeniem
i kulturą narodów europejskich, co znajdowało wyraz w tematyce naszych odczytów. Zespół MKJ starał się zainteresować jak największe grono odbiorców poznawaniem języków i kultur naszych pobratymców.
Podstawowym zadaniem Zespołu MKJ były badania międzynarodowej komunikacji  języ­kowej. Problemem staje się język jako środek porozumienia międzyludzkiego we wszystkich możliwych uwarunkowaniach: przestrzennych, czasowych, etnicznych i  społecznych. Członkowie Zespołu MKJ badali zarówno same języki (ich gramatykę, słownictwo, rozwój, zasięg), jak i  warunki,  które  przy­czyniają się do ich ekspansji lub obumierania. Przy takim założeniu otwarci jesteśmy na całą humanistykę. Staramy się integrować środowisko naukowe z wielu dziedzin: filologii, historii, antropologii, archeologii, filozofii, socjologii, politolo­gii, geografii. Sprzyjamy utrzymaniu języków, których znajomość zanika (jak łacina, greka czy języki celtyckie), które są zagrożone (jak cygański) i odrodzeniu się zapomnianych języków (jak rekonstruowany indoeuropejski czy staropruski).
Interesuje nas  również  dydaktyka  języków  obcych i rozwój środków ich nauczania. Oryginalną metodą rozwijaną w Zespole była metoda skojarzeń etymologicznych. Na zebraniach Zespołu MKJ prof. dr hab. Ignacy R. Danka prowadził systematyczne nauczanie rekonstruowanego języka indoeuropejskiego.
Obecnie działalność Zespołu MKJ została ograniczona a jego członkowie spotykają się w ramach, działającej przy Kole Łódzkim PTF, Sekcji Indoeuropejskiej.