ZAKŁAD HELLENISTYKI
I RELIGIOZNASTWA

prowadzi badania w zakresie:

Pragmatyka tłumaczenia tekstów starożytnych wobec najnowszej myśli teoretycznejprzekładu

Fragmenty greckich dramatów satyrowych – przekład wraz z komentarzem

Opętanie językowe Likofrona – studium poświęcone analizie twórczości literackiej aleksandryjskiego tragika

Poetyka dramatu starożytnego

Tragedia grecka w oczach scholiastów

Scholia i scholiaści starożytnej Grecji i Rzymu

Śmiech w dramacie greckim epoki klasycznej

Typologia postaci komediowej w twórczości Arystofanesa

Komizm w eposie Wergiliusza

Twórczość poetycka Kardynała Bessariona jako przykład liryki późnobizantyńskiej

Problematyka traktatów Corpus Hermeticum

Etyka Platona i Arystotelesa

Płeć w pismach biologicznych Arystotelesa

Społeczny status kobiet w kulturze Greków

Małżeństwo, pederastia i przyjaźń od Ksenofonta do Plutarcha

Recepcja mitów antycznych w dramacie nowożytnym i teatrze współczesnym

„Zbożne” i „bezbożne” w kulturze starożytnych Greków

Agraphoi nomoi a eusebeia

Rzymskie Ambarvalia i sacrum Deae Diae – tożsamość idei religijnej, różnorodność obrzędów

Parentalia, Lemuria i Compitalia – ceremonie ku czci zmarłych oraz ich zawiązek z sakralnym cyklem agrarnym

Carmentalia, Matronalia, Nonae Caprotinae, Tigillum sororium – uroczystości kobiece w kalendarzu sakralnym starożytnych Rzymian

De verborum significatu jako źródło badań nad obrzędowością sakralną starożytnych Rzymian

Innowacje w nauczaniu języka łacińskiego

ZAKŁAD LATYNISTYKI I JĘZYKOZNAWSTWA

prowadzi badania w zakresie:

Zagadnienia starorzymskie w świetle Nocy Attyckich A. Gelliusza

Badania nad twórczością epigramatyczną Rufinosa

Izokratesa list „Ad Alexandrum” w kontekście toczonych w Grecji IV-go wieku p.n.e. polemik nad treścią i celem wychowania przyszłej klasy politycznej

Religijność Ksenofonta jako przejaw światopoglądowego standardu obowiązującego w realiach społecznych Grecji przełomu V i IV wieku p.n.e.

Starożytna retoryka polityczna

Myśl polityczna starożytności i renesansu włoskiego

Wpływ myśli starożytnej na włoski renesans

Recepcja Muz w kulturze nowoczesnej i ponowoczesnej

Podróże starożytnych Rzymian

Kurorty w starożytnym Rzymie

Greckie nazewnictwo geograficzne

Studia historyczno-porównawcze nad greckimi nazwami roślin

Dialektologia grecka w ujęciu diachronicznym

Zanik liczby podwójnej w języku łacińskim

PRACOWNIA RECEPCJI
LITERATURY ANTYCZNEJ

Pracownia powstała z inicjatywy prof. Jadwigi Czerwińskiej. Obecnie, przedmiot badań Pracowni został poszerzony o nowożytne i współczesne zjawiska kultury takie, jak teatr, film oraz sztuki wizualne adaptujące elementy kultury antycznej.
W zakresie prowadzonych badań członkowie zespołu badawczego Pracowni współpracują z Classical Studies Reception Network (Open University) oraz z Archive of Performances of Greek and Roman Drama (University of Oxford).

W kręgu zainteresowań badawczych członków zespołu Pracowni pozostają, między innymi, następujące zagadnienia:

  • Recepcja Antyku w XVI i XVII wieku we Francji, ars emblematica w nowożytnej Europie, starożytna arsmemorativa i jej recepcja, starożytna retoryka i jej recepcja, historia starożytnej medycyny i jej recepcja.
  • Analiza komparatystyczna starożytnego dramatu greckiego Eurypidesa, rzymskiego dramatu Seneki oraz klasycystycznego dramatu francuskiego Racine’a.
  • Postmodernistyczna recepcja dramatów antycznych w teatrze współczesnym.
  • Recepcja dramatu antycznego w literaturze nowożytnej i współczesnej.
  • Recepcja antyku we współczesnej literaturze fantasy (T. Prachett).
  • Analiza dramatu antycznego oraz dramatu nowożytnego inspirowanego Antykiem w świetle koncepcji psychoanalizy oraz dekonstrukcjonizmu.
  • Analiza scholiów do dramatu greckiego jako źródła uwag i wskazówek inscenizacyjnych dla adaptacji scenicznych tragedii greckiej. Historia, poglądy i sposoby leczenia padaczki od starożytności do XVIII wieku