dr hab. prof. UŁ Zbigniew Danek

zbigdan@uni.lodz.pl

gabinet 4.67 (tel. 42 665 53 70)

 dyżur:

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Zakładu Literatury i Językoznawstwa UŁ, Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Języka Łacińskiego, członek Uczelnianej Komisji Odwoławczej, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej, opiekun studenckiego koła naukowego „Młodych Klasyków”, zastępca redaktora naczelnego pisma Studia Indogermanica Lodziensia, przewodniczący komisji rewizyjnej Łódzkiego Oddziału PTF

SPECJALIZACJA

latynistyka – językoznawstwo teoretyczne

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Problemy etyki i antropologii epikurejskiej, Platońskie koncepcje dotyczące powstania języka i jego obecności w procesie poznania rzeczywistości, poznanie „ponadracjonalne” u Platona, początki myśli filozoficznej – Pitagoras, Platon, Izokrates.

DROGA NAUKOWA

W latach 1975-1979 studia filologii klasycznej w Uniwersytecie Łódzkim (praca mgr Lukrecjusza i Owidusza hymny do Wenus – promotor: prof. dr hab. Bohdan Wiśniewski), od roku 1981 pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Filologii Klasycznej UŁ, praca doktorska na temat platońskiego dialogu Kratylos, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bondana Wiśniewskiego, obroniona w 1987 roku, tytuł doktora habilitowanego uzyskany w roku 2000 na podstawie rozprawy poświęconej gnozeologicznej problematyce platońskiego dialogu Teajtet (Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Łódź 2000), od roku 2003 kierownik Zakładu Literatury Łacińskiej w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ (obecnie Zakładu Latynistyki i Językoznawstwa).

WYBRANE PUBLIKACJE

Lukrecjusz o początkach rodzaju ludzkiego, Studia Filozoficzne 1984/1, s. 121 – 134.

Starożytni o powstaniu mowy ludzkiej, Meander 1986/6, s. 225 – 235.

O pewnym “błędzie” Platona, Meander 1990/4-6, s. 149 – 164.

Myśl – słowa nie wypowiedziane. Platon: Teajtet, Sofista, Fileb, Studia Filozoficzne 1990/4, s. 163-175.

Platon o spostrzeganiu zmysłowym, Meander 1992/9-10, s. 469 – 487.

Kto się przyśnił Sokratesowi?, Eos LXXX (1992), s. 221 – 232.

Gleichgültig, wer der Erzähler ist? – zu „Phaidros” 275b5-c2, Collectanea Philologica I (Łódź 1995), s. 33 – 46.

Jest jakaś słuszność słowa.. – O platońskim dialogu „Kratylos”, Łódź 1995 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Alterum Socraticae maieuseos testimonium, Collectanea Philologica II (1996), s. 81 – 91.

Bezcelowość wysiłku poznawczego – Platon wobec paradoksu, Collectanea Philologica III (1999), s. 97 – 121.

Myślę, więc nie wiem – Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Łódź 2000 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego);

Dialog Platona „Teajtet” a Platońska krytyka pisma, Ruch Filozoficzny VII/1 (2000), s. 57 – 68.

Czy Platon w dialogu „Sofista” wyjaśnia istotę błędu?, Meander 2000/6, s. 501 – 512.

Dlaczego „Chmury” stały się porażką Arystofanesa?, Meander 1/03, s.3-15.

De Socrate apud Aristophanem collaudato, Eos XCII (2005/1), s.19-28.

Platońska koncepcja poznania immanentnego, czyli epistemologia pozytywna “Listu VII”, Collectanea Philologica IX (2006), s.3-21.

Platońska koncepcja czasu regresywnego, Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych – red. J.Czerwińska, I.Kaczor, M.Koźluk, A.Lenartowicz, J. Rybowska, Łódź 2009, s.133-142.

Czy Cycerońska przyjaźń ma charakter racjonalny?, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 19 (2010), Nr 1 (73), s.165-184.

Julian Tuwim jako tłumacz pieśni Horacego, „Meandry skamandrytów” – Xenia Toruniensia, Series Nova II (XII) – Toruń 2011, s.213-233.

Quid Isocrates de bene sua gerentis virtute exculta iudicaverit, Collectanea Philologica XVI (2013), s.73-78.

 NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE

nagrody Rektora UŁ – 1984 r., 2000 r.; staże naukowe w UJ (wrzesień 1983, wrzesień 1989) oraz w UAM (wrzesień 1990)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe

INFORMACJE O WYPROMOWANYCH PRACACH DYPLOMOWYCH

Do chwili obecnej wypromowane kilkanaście magisteriów oraz cztery doktoraty (Marta Czapińska – Ideał przywódcy państwa w myśli starożytnej i renesansowej. Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini, Kamila Mrozek – Marka Tuliusza Cycerona ars epistolandi. Praktyczne i teoretyczne aspekty zagadnienia na przykładzie listów Cycerona z lat 57-52 p.n.e., Adriana Grzelak-Krzymianowska – Nauka etyczna w poemacie Lukrecjusza „De rerum natura, Sylwia Krukowska Łacina jako środek komunikowania treści związanych z osiągnięciami współczesnej myśli technicznej. Łacińskojęzyczne słownictwo z zakresu elektroniki, informatyki i Internetu).