dr hab. Idaliana Kaczor

idalianakaczor@yahoo.pl

gabinet 4.65 (tel. 42 665 53 68)

dyżur:

 

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Antycznej Translatoryki Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego Przewodnicząca Sekcji Indoeuropejskiej przy Oddziale Łódzkim PTF

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Dr hab. Idaliana Kaczor jest specjalistką w dziedzinie religii rzymskiej                           i religioznawstwa komparatystycznego. Zainteresowanie poszukiwaniem wspólnych cech szeroko pojętej kultury dawnych plemion zamieszkujących tereny śródziemnomorskie oraz innych ludów Europy dr hab. Idaliana Kaczor zawdzięcza swemu naukowemu mistrzowi i patronowi prac badawczych – profesorowi Ignacemu R. Dance, który zainspirował ją do podjęcia studiów porównawczych nad kultami Greków i Rzymian oraz religią greko-rzymską postrzeganą jako exemplum obrzędowości sakralnej wykreowanej przez indoeuropejską wspólnotę kulturową. W sferze zainteresowań naukowych dr hab. Idaliany Kaczor pozostaje także, wykorzystywane przez nią jako nauka pomocnicza, językoznawstwo porównawcze. Tej tematyce poświęciła kilka artykułów i wystąpień konferencyjnych. Ważne miejsce w pracy popularyzatorskiej dr hab. Idaliany Kaczor zajmuje tradycja
i przyszłość łódzkiej oraz polskiej filologii klasycznej. Obecnie kontynuuje ona swoje zainteresowania naukowe przygotowując cykl monografii, które prezentują najistotniejsze idee religijne w systemie wierzeń starożytnych Rzymian.

DROGA NAUKOWA

Filologię klasyczną na Uniwersytecie Łódzkim dr hab. Idaliana Kaczor ukończyła
w czerwcu 1988 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego z oceną bardzo dobrą
i przedstawieniu pracy magisterskiej pt. „Pochodzenie i charakter indoeuropejskiego boga Pāusona: stind. Pūsán, gr. P£n, bałt. Puš(k)aits” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ignacego R. Danki. Praca ta uzyskała oceny: bardzo dobry i celujący, a wysoka średnia ocen, zdobyta podczas pięcioletniej nauki, umożliwiła dr hab. Idalianie Kaczor otrzymanie dyplomu ukończenia studiów
z wyróżnieniem. We wrześniu tego samego roku dr hab. Idaliana Kaczor wygrała konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filologii Klasycznej UŁ. 16 maja 1997 roku dr hab. Idaliana Kaczor złożyła egzamin doktorski, po którym odbyła się publiczna obrona jej dysertacji zatytułowanej „Kult drzew w tradycji mitologicznej
i religijnej starożytnych Greków i Rzymian”. Jej promotorem był prof. dr hab. Ignacy R. Danka. Tego samego dnia Rada Wydziału Filologicznego UŁ przyjęła obronę doktoratu i nadała jej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa. Promocja doktorska odbyła się 1 października 1997 roku. Po niewielkich uzupełnieniach, wynikających z uwag recenzentów, praca ta ukazała się drukiem w roku 2001. W czerwcu 2011 dr hab. Idaliana Kaczor ukończyła rozprawę habilitacyjną pt. „ Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian”. W październiku 2011roku książka
ta uzyskała pozytywną recenzję wydawniczą prof. dr hab. Lucyny Stankiewicz
i została skierowana do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego.
Po miesiącu od jej publikacji i wyczerpaniu pierwszego nakładu Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego podjęło decyzję o wznowieniu książki dr hab. Idaliany Kaczor. 13 czerwca 2014 roku dr hab. Idaliana Kaczor decyzją Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, otrzymała tytuł doktora habilitowanego,
w zakresie literaturoznawstwa, na podstawie rozprawy pt. „Deus. Ritus. Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian”.

WYBRANE PUBLIKACJE

– Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian, Folia Litteraria Polonica 3, Łódź 2001, ss. 147 (monografia).

– Kastoriona z Soloj hymn do Pana, Collectanea Philologica VI, Łódź 2003,
s. 125-130.

Junona – boska patronka rzymskich kobiet, Collectanea Philologica XI, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 41-49.

– Terminy „market”, „targ”, „rynek” i tym podobne na tle historyczno-porównawczym (współautor prof. I. R. Danka), Język w marketingu,
red. Kazimierz Michalewski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008, s. 50-60.

– Rzymska Mater Larum – dwa oblicza bogini, Classica Wratislaviensia XXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 21-29.

– Sakralizacja czasu w rzymskim systemie wierzeń, Kategorie i funkcje czasu
w ujęciu starożytnych
. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa, Łódź 2009, s. 223-239.

– Verba de Lingua Latina, quae ad homines nobillissimos atque peritos studiorum loquenda sunt. Słowa kierowane do przyszłych elit, Collectanea Philologica XII, Antiquitas semper viva, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 7-15 (współautorka dr J. Rybowska).

Deus.Rritus.Cultus. Studium na temat charakteru religii starożytnych Rzymian, Łódź 2012, ss. 437 (monografia).

– Hierofanie erotyczne w obrzędowości rzymskiej, Collectanea Philologica XVI, Łódź 2013, s. 50-60.

– „Feriae Sementivae”, „Fordicidia”, „Cerialia”, „Robigalia”, „Floralia” i „sacrum Deae Diae” jako „exemplum” sekwencji rzymskich świat wegetacyjnych, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU, 44, Kraków 2014, s. 57-77.

– Sakralna symbolika zakazów i nakazów obowiązujących kapłanów rzymskich, Studia Classica et Neolatina XI, Gdańsk 2014, s. 23-43.

– Marek Tulliusz Cyceron, Listy do Przyjaciół, księga XIV, Collectanea Philologica, Numer Specjalny, Łódź 2014, s. 48 (przekład zbiorowy). Współautor przekładu, opiekun naukowy zespołu tłumaczy, współredaktor tomu.

NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE, KWERENDY

W roku 2002 indywidualna nagroda pierwszego stopnia przyznana przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za książkę pt. „Kult drzew
w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian”. W roku 2009 Złota Odznaka UŁ.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Od 1988 roku dr hab. Idaliana Kaczor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

PRACE DYPLOMOWE PRZYGOTOWANE POD KIERUNKIEM
DR HAB. IDALIANY KACZOR

MAGISTERSKIE:

2000 r.:

Michał Dudziak, Łacińskie i greckie pochodzenie polskich nazw roślin.

2001 r.:

Joanna Jaros, Człowiek wobec sensu życia i śmierci w twórczości Lucjusza Anneusza Seneki.

2003 r.:

Sylwia Guja, Bóstwa pasterskie i leśne starożytnych Greków i Rzymian.

2008 r.:

Aneta Adamczyk, Kult bóstw domowych w starożytnym Rzymie.

2009 r.:

Katarzyna Anna Głogowska, Nowoczesne nauczanie łaciny, czyli De nova arte Latinae discendae.

Marta Teresa Drelichowska, Sacrum i kobiecość. Studium nad rolą kobiety w kulcie religijnym starożytnego Rzymu.

2010 r.:

Anita Woch, Znaczenie magii w życiu religijnym i prywatnym Rzymian.

LICENCJACKIE:

2013:

Patrycja Golan, Wulgaryzmy i obscena w twórczości rzymskiego poety Gajusza Waleriusza Katullusa.