dr hab. prof. nadzw. UŁ Joanna Sowa

glauks@wp.pl

gabinet 4.50 (tel. 42 665 53 69)

dyżur:

 

 

 PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Katedry Filologii Klasycznej

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Collectanea Philologica

Opiekun Sekcji Hellenistycznej Koła Młodych Klasyków

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

literatura i filozofia starożytnej Grecji

 DROGA NAUKOWA

Studia: 1984-89 filologia klasyczna na Wydziale Filologicznym UŁ
(praca magisterska: Pojęcie daimon u Homera i Platona,
promotor: prof. Bohdan Wiśniewski)

Doktorat: 1996
(Problematyka pojęcia philia w Platońskim dialogu „Lizys”,
promotor: prof. Bohdan Wiśniewski)

Habilitacja: 2010
(Między EROSEM i ARETE. Przyjaźń w etyce Platona
i Arystotelesa)

WYBRANE PUBLIKACJE:

Pojęcie „dajmon” w Iliadzie i Odysei,Meander” 47, 5-6, 1992, s. 239-250.

ΦILIA a ΠAIDEIA – dramatis personae w platońskim dialoguLizys”, „Meander”, 1997, s. 61-73.

Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej (współaut., praca zbiorowa
pod red. D.Gwisa i E. Jung – Palczewskiej), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Motyw pożytku jako podstawa przyjaźni w platońskim dialoguLizys”, „Classica Wratislaviensia” XXII, Wrocław 2001, s. 53–60.

Współdziałanie i współzawodnictwo w obrazie przyjaźni u Platona i Arystotelesa, [w:] Humanitas grecka i rzymska, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 73–85.

Uczucie jako droga do poznania w filozofii przyjaźni Arystotelesa, „Collectanea Philologica” IX, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 38–47.

Platon, Lizys, przekład, wstęp i komentarz J. Sowa, Wyd. UŁ, Łódź 2007 („Collectanea Philologica” X).

Czas jako budowniczy i niszczyciel związków przyjaźni w Etyce nikomachejskiej Arystotelesa, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych (Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa), Wyd. UŁ, Łódź 2009,
s. 107-1116.

Między EROSEM i ARETE. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa, Wyd. UŁ, Łódź 2009.

„Pieśniarze Dionizosa” i „śpiewak Apollona” – dwie wizje idealnej starości
w dialogach Platona,
„Collectanea Philologica” XIV, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łódź – Łask 2011, s. 23-33.

Kłopoty z „wielkodusznością”, czyli dlaczego nadmierna skromność jest gorsza
od dumy?
[w:] „Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, t. LXVI, 2012, s. 247-256.

Eros paidikos kontra miłość małżeńska w „Uczcie” i „Ekonomiku” Ksenofonta – początek starożytnego sporu, „Collectanea Philologica” XVI, Wyd. UŁ. Łódź 2013, s. 21-33.

Eros paidikos kontra miłość do kobiety w „Dialogu o miłości erotycznej” Plutarcha i „Bogach miłości” Lukiana, „Collectanea Philologica” XVII, Wyd. UŁ. Łódź 2014, s. 5-18.

Czy kobieta jest potworem? Płeć żeńska w „De generatione animalium” Arystotelesa, „Roczniki Humanistyczne” z. 3: Filologia Klasyczna, T LXII, 2014.

 NAGRODY, STYPENDIA, STAŻE, ODBYTE KWERENDY:

I Nagroda Rektora UŁ za najlepszy podręcznik akademicki w 2000 roku (Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej, pod red. D.Gwisa i E. Jung – Palczewskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 – współaut.), Złota Odznaka UŁ (2010), Indywidualna nagroda Rektora UŁ II stopnia za książkę (2011), Zespołowa Nagroda Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej (2013).

 PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

Polskie Towarzystwo Filologiczne

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 INFORMACJE O WYPROMOWANYCH MAGISTRANTACH:

Maja Zadumińska, Magiczna sztuka uwodzenia w literaturze starożytnej Grecji
i Rzymu
, 2009

Michał Pawlak, Androgynizm w kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych tekstów literackich, 2010

Marta Lewandowska, Postać boga Erosa w literaturze starożytnej Grecji, 2010

Joanna Papiernik, Scholastyczna terminologia w neoplatońskiej teorii poznania Marsilia Ficina, 2010

Anna Kubat, Poglądy Platona na wychowanie, 2011

Kamil Gapiński, Krytyka demokracji w literaturze greckiej okresu klasycznego, 2012

Kamila Osińska, Przyjaźń między ludźmi i zwierzętami w starożytnej Grecji
i Rzymie
, 2013

Dariusz Osówniak, Kary i tortury w świecie starożytnym, 2013

Marta Żuchowska, Dzieciństwo bogów greckich. Obrazy w literaturze i sztuce, 2013

Roksana Wyroślak, Związki Dzeusa, czyli życie erotyczne ojca bogów, 2013